Διοικητικό Συμβούλιο

Τό Σωματεῖο διοικεῖται ἀπό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο πού ἐκλέγεται ἀπό τή Γενική Συνέλευση μέ σχετική πλειοψηφία. Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι ἄμισθα καί ἐκλεγόνται γιά χρονική περίοδο δύο (2) ἐτῶν.

Τό παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ἀποτελεῖται ἀπό τούς ἑξῆς:

Παναγιώτα Θεοδώρου - Ταμίας ΕΘΟΖ

Παναγιώτα Θεοδώρου

Πρόεδρος

Ἡ Παναγιώτα Θεοδώρου εἶναι ψυχοπαιδαγωγός και ψυχοθεραπεύτρια. Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικῆς-Ψυχολογίας μέ κατεύθυνση Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Κατόπιν ἐξειδικεύτηκε στήν διαγνωστική ἀξιολόγηση (προσωπικότητας και μαθησιακῶν δυσκολιῶν) παιδιῶν, ἐφήβων και ἐνηλίκων στό Ἰνστιτοῦτο Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου στήν Ἀθήνα μέσω τοῦ ἀντίστοιχου 4ετούς προγράμματος φοίτησης. Συνεχίζοντας τίς ἐπαγγελματικές της ἐξειδικεύσεις, ἐκπαιδεύτηκε στή Θεραπεία Οἰκογένειας, Ζεύγους & Παιδιῶν/Ἐφήβων ὁλοκληρώνοντας τήν αντίστοιχη τετραετή μεταπτυχιακή ἐκπαίδευση στό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου.

Παράλληλα μέ τίς σπουδές της καί τήν κλινική της ἐμπειρία, ἔχει ἐργαστεῖ σέ Συμβουλευτικές Ἐταιρεῖες ὡς σύμβουλος Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ, ἐφαρμόζοντας θεωρίες καί πρακτικές τῆς ὀργανωσιακῆς ψυχολογίας, ὅπως Ἀξιολόγηση, Ἀνάπτυξη καί Ἐκπαίδευση Στελεχῶν σέ θέματα Διοίκησης, Σχεδιασμός μεθόδων Ἀξιολόγησης τῆς Ἀπόδοσης ἐργαζομένων και Ἀνταμοιβῶν. Ἔχει ἐκπαιδευτεῖ στό coaching καί ἄλλες πρακτικές τοῦ management καθώς και στήν ἀξιολόγηση ἐπαγγελματικῶν ἐνδιαφερόντων καί προσανατολισμοῦ. Ἐπιπλέον, εἶναι ἀπόφοιτη MBA ἀπό το ALBA Business School.

Ἔχει παρακολουθήσει πλῆθος συνεδρίων, ἡμερίδων καί σεμιναρίων στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό πού ἅπτονται τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντός της και ἐπιπλέον ἔχει παρακολουθήσει καί συμμετάσχει μέ παρουσιάσεις σέ διάφορα συνέδρια, ἡμερίδες καί σεμινάρια γύρω ἀπό θέματα πού ἅπτονται τῶν σπουδῶν της καί τῆς ἐργασιακῆς της ἐμπειρίας.

Σήμερα, συνεχίζει νά ἐργάζεται ὡς Σύμβουλος Ἐπιχειρήσεων σέ θέματα Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ και ὡς Coach στελεχῶν, καί, παράλληλα διατηρεῖ τό ἰδιωτικό της γραφεῖο πού ἐργάζεται ὡς ψυχοθεραπεύτρια. Τέλος, εἶναι συνεργάτης τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου γιά πάνω ἀπό 15 χρόνια.

Κυριακή Μανουσάκη - Ἀντιπρόεδρος ΕΘΟΖ

Κυριακή Μανουσάκη

Ἀντιπρόεδρος

Ἡ Κυριακή Μανουσάκη εἶναι Ψυχοπαιδαγωγός-Ψυχοθεραπεύτρια. Ἀποφοίτησε ἀπό τό τμῆμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικῆς καί Ψυχολογίας (κατεύθυνση «Ψυχολογία») τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἐξειδικεύτηκε στήν Εἰδική Ἀγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία (Professional Diploma in “Specific Learning Difficulties – Dyslexia – EDEXCEL). Στή συνέχεια ἐξειδικεύτηκε στήν Θεραπεία Οἰκογένειας, Ζεύγους & Παιδιῶν/Ἐφήβων ὁλοκληρώνοντας τήν ἀντίστοιχη τετραετή μεταπτυχιακή ἐκπαίδευση στό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου. Ἐπίσης, ἔχει ἐκπαιδευτεῖ καί ἔχει λάβει πιστοποίηση γιά τήν ἐφαρμογή τῆς μεθόδου «Θετικοί γονείς-Χαρούμενα Παιδιά» (Ἑλληνική Ψυχιατροδικαστική Ἐταιρεία μέ τήν αἰγίδα τῆς Β΄ Πανεπιστημιακῆς Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν) ἐνώ ἔχει ἐκπαιδευτεῖ καί στήν ἐφαρμογή τοῦ δομημένου Προγράμματος Ἐκπαίδευσης Γονέων «Σκέφτομαι καί Πράττω» (Γνωστικῆς Συμπεριφορικῆς Προσέγγισης). Ἐπί πλέον, στά πλαίσια τῆς συνεχιζόμενης ἐκπαίδευσης καί ἐπιμόρφωσης ἔχει  ἐκπαιδευτεῖ ἀπό τό Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν στούς τομεῖς: «Αὐτισμός: Συμπτώματα καί Ἀντιμετώπιση», «Ἀνάπτυξη καί Συντονισμός Ὁμάδων Ἐκπαίδευσης Γονέων», «Διαχείριση Χωρισμοῦ-Διαζυγίου Γονέων» καί ἀπό τό Πανεπιστήμιο Αἰγαίου στή «Συμβουλευτική Γονέων καί Ἐκπαιδευτικῶν».
Ἐπιπροσθέτως, ἔχει παρακολουθήσει πλῆθος συνεδρίων, ἡμερίδων καί σεμιναρίων στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό πού ἅπτονται τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας καί ἰδιαίτερα τῆς θεραπείας οἰκογένειας, ζεύγους & παιδιῶν/ἐφήβων. Τά τελευταῖα χρόνια ἔχει πραγματοποιήσει ὁμιλίες/παρουσιάσεις καί ἔχει συντονίσει Ὁμάδες/Σχολές Γονέων σέ διάφορα πλαίσια.
Σήμερα, εἶναι συνεργάτης στό Τμῆμα Θεραπείας Οἰκογένειας καί Παιδιοῦ τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου καί μέλος (ταμίας) Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Ἐταιρειῶν Συστημικῆς Θεραπείας και Θεραπείας Οἰκογένειας (ΕΘΟΣ).

Κλεάνθη Γαλάνη - Μέλος ΕΘΟΖ

Κλεάνθη Γαλάνη

Γραμματέας

Ἡ Κλεάνθη Γαλάνη εἶναι Ψυχολόγος καί Ψυχοθεραπεύτρια.
Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ τμήματος Ψυχολογίας τοῡ Παντείου Πανεπιστημίου.
Κατόπιν ἐκπαιδεύτηκε στή Θεραπεία Οἰκογένειας καί Ζεύγους & Παιδιῶν/Ἐφήβων, ὀλοκληρώνοντας τήν τετραετή μεταπτυχιακή ἐκπαίδευση στό Ἰνστιτούτο Θεραπείας Οἰκογένειας τοῦ Ἀνοιχτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου.

Μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν της, διετέλεσε ἐπί σειρᾶς ἐτῶν ἐκπαιδεύτρια καί ἐπόπτρια στό Ἀνοιχό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, στό ὀποῖο παραμένει ἕως σήμερα συνεργάτης στό Τμῆμα Θεραπείας Οἰκογένειας καί Παιδιοῦ.

Συνδυαστικά μέ τις ἀνωτέρω σπουδές της, ἔχει μία συμπεριφοριστικοῦ τύπου ἐκπαίδευση στίς ἀναπτυξιακές διαταραχές καί σέ μία σειρά θεραπευτικῶν τεχνικῶν γύρω ἀπό αὐτές. Ἐπιπρόσθετα ἔχει ἐκπαιδευτεῖ σέ διαγνωστικά ἐργαλεῖα γιά τήν ἀξιολόγηση παιδιῶν καί ἐφήβων. Ἀκόμη, ἀποτελεῖ ἐκπαιδεύτρια τοῦ μοντέλου Cygnet στην Ἐλλάδα.

Τά τελευταῖα 11 χρόνια ἐργάζεται στό ἰδιωτικό της γραφεῖο. Ἔχει ἐργαστεῖ γιά ἀρκετά χρόνια στην κοινωνική ὐπηρεσία τοῦ Δήμου Ἁλίμου καί Ἁγίου Δημητρίου ἐνῶ παράλληλα ἔχει περάσει ἀπό τη θέση τῆς Ψυχολόγου σέ ἰδιωτικά σχολεῖα διαφορετικῶν σχολικῶν βαθμίδων. Σήμερα προσφέρει τίς ὑπηρεσίες της, σέ δομές σχετιζόμενες μέ τή θεραπεία παιδιῶν μέ ἀναπτυξιακές διαταραχές.

Ἔχει παρακολουθήσει πλῆθος συνεδρίων, ἡμερίδων καί σεμιναρίων σέ πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἔχει ὑπάρξει ὁμιλήτρια καί ἡ ἴδια. Ἐπίσης ἔχει συντονίσει Ὁμάδες καί Σχολές Γονέων σέ συνεργασία μέ διάφορους φορεῖς.

Εἰρήνη Χατζηγιάννη - Πρόεδρος ΕΘΟΖ

Εἰρήνη Χατζηγιάννη

Ταμίας

Ἡ Εἰρήνη Χατζηγιάννη εἶναι κοινωνική λειτουργός καί ψυχοθεραπεύτρια. Ἀποφοίτησε ἀπό τό τμῆμα Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕ Κρήτης. Στή συνέχεια ἐξειδικεύτηκε στήν Θεραπεία Οἰκογένειας, Ζεύγους & Παιδιῶν/Ἐφήβων, ὁλοκληρώνοντας τήν αντίστοιχη τετραετή μεταπτυχιακή ἐκπαίδευση στό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου.
Μετά τό πέρας τῶν σπουδών, διετέλεσε ἐπί σειρά ἐτῶν στο ρόλο τῆς ἐκπαιδεύτριας καί ἐπόπτριας στό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. Σήμερα, ἐργάζεται στό ἰδιωτικό της γραφεῖο καί ὡς συνεργάτης στό Τμήμα Θεραπείας Οἰκογένειας καί Παιδιοῦ τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου. Ἐπιπλέον, εἶναι μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Ἐταιρειῶν Συστημικῆς Θεραπείας και Θεραπείας Οἰκογένειας (ΕΘΟΣ).
Ἐπιπροσθέτως, ἔχει παρακολουθήσει πλῆθος συνεδρίων, ἡμερίδων καί σεμιναρίων στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό πού ἅπτονται τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας καί ἰδιαίτερα τῆς θεραπείας οἰκογένειας, ζεύγους & παιδιῶν/ἐφήβων.