ΕΘΟΖ

Ἡ Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους, (Hellenic Union of Family and Couple Therapy) ἱδρύθηκε τό 2007 στήν Ἀθῆνα. Πρόκειται γιά ἕνα μή κερδοσκοπικό ἐπαγγελματικό και ἐπιστημονικό σωματεῖο πού ἔχει ὡς σκοπό τήν ἐξυπηρέτηση καί προάσπιση τῶν ἐπαγγελματικῶν καί οἰκονομικῶν συμφερόντων τῶν μελῶν του, στά πλαίσια τῶν ἐπιστημονικῶν ἀρχῶν τῆς Ψυχοθεραπείας.

Ἡ ἕδρα του βρίσκεται στό Ἀνοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο στήν Ἀθήνα (www.opc.gr). Συνεργάτες καί ἐκπαιδευόμενοι τοῦ Κέντρου ἀπετέλεσαν καί ἀποτελοῦν τό βασικό πυρῆνα τοῦ σωματείου. Τά μέλη τοῦ Σωματείου εἶναι ἀποκλειστικά φυσικά πρόσωπα – ἐπαγγελματίες πού δραστηριοποιοῦνται στό χώρο τῆς Ψυχοθεραπείας Οἰκογένειας καί Ζεύγους, καί τά ὁποῖα ἔχουν ὁλοκληρώσει σχετική Μεταπτυχιακή Ἐκπαίδευση σέ ὀργανισμούς ἀναγνωρισμένης ἀπό τό Σωματεῖο ἐπάρκειας καί καταλληλότητας.

Ἡ Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους (Hellenic Union of Family and Couple Therapy) εἶναι ἐνεργό μέλος τῆς ΕΘΟΣ (Ἑλληνική Ὁμοσπονδία Ἑταιρειῶν Συστημικῆς καί Οἰκογενειακῆς Θεραπείας) ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μέλος τῆς EFTA (European Family Therapy Association).