Σκοποί καί στόχοι

Σκοπός τῆς Ἕνωσης εἶναι ἡ προαγωγή τῆς ἐπιμόρφωσης τῶν ἐνασχολούμενων ἐπαγγελματιῶν, ἡ συνεργασία μέ Ὀργανισμούς πού παρέχουν ὁλοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδῶν στούς τομεῖς ἐνδιαφερόντων τοῦ σωματείου, ἡ προώθηση τῆς ἔρευνας στούς τομεῖς τῶν ἐνδιαφερόντων τῶν μελῶν, ὁ προσδιορισμός τῶν κριτηρίων καί τοῦ κώδικα δεοντολογίας γιά τήν ἐφαρμογή τῆς Ψυχοθεραπείας Οἰκογένειας καί Ζεύγους.

Πιό συγκεκριμένα, οἱ στόχοι τοῦ Σωματείου εἶναι οἱ ἐξῆς:

Α. Ἡ μέ κάθε νόμιμο μέσο ἐξυπηρέτηση καί προάσπιση τῶν ἐπαγγελματικῶν καί οἰκονομικῶν συμφερόντων τῶν μελῶν του στά πλαίσια τῶν ἐπιστημονικῶν ἀρχῶν πού διέπουν τήν Ψυχολογία καί πρός ἐξυπηρέτηση τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καί τῆς προαγωγῆς τῆς ψυχικῆς ὑγείας στά πλαίσια τῆς Οἰκογένειας καί τοῦ Ζεύγους.
Β. Ἐνεργός συνεισφορά στή βελτίωση τῶν παρεχόμενων ψυχοθεραπευτικῶν ὑπηρεσιῶν στούς τομείς τῆς Πρόληψης, Θεραπείας και Ἀποκατάστασης τῶν δυσλειτουργικῶν Οἰκογενειῶν ἤ Ζευγῶν σέ χώρους πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ψυχική ὑγεία.
Γ. Ἐνεργός συνεισφορά στήν βελτίωση τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν ἐνημέρωσης πού ἀφοροῦν στή λειτουργία τῆς Οἰκογένειας καί τοῦ Ζεύγους σέ ὑγιεῖς πληθυσμούς καί σέ χώρους πέραν τῶν ἀσχολουμένων μέ τήν ψυχική ὑγεία.
Δ. Διάδοση καί προαγωγή ἀρχῶν καί μεθόδων τέτοιων ὥστε νά διασφαλίζονται συνθῆκες Ψυχοθεραπείας Οἰκογένειας καί Ἐκπαίδευσης σέ αὐτήν, οἱ ὁποῖες νά ἀποκλείουν ὁποιαδήποτε προσβολή τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.
Ε. Προαγωγή τῆς ἐπιμόρφωσης τῶν ἐνασχολούμενων ἐπαγγελματιῶν στό χῶρο τῆς Ὑγείας καί τῆς Ἐκπαίδευσης.
Ζ. Συνεργασία με ὀργανισμούς, οἱ ὁποῖοι παρέχουν ὁλοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδῶν στούς τομεῖς ἐνδιαφερόντων τοῦ Σωματείου, καθώς τό ἵδιο τό Σωματεῖο δέν παρέχει ὁλοκληρωμένη ἐκπαίδευση στήν Ψυχοθεραπεία Οἰκογένειας καί Ζεύγους. Τό Σωματεῖο συνεργάζεται μέ τό Ἀνοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, τό ὁποῖο παρέχει ἕνα ὁλοκληρωμένο καί πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδῶν.
Η. Προαγωγή τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν καλλιέργεια, ἀνάπτυξη καί διατήρηση τοῦ ὑψηλοῦ ἐπαγγελματικοῦ ἤθους καί ἐπιστημονικῆς κατάρτισης μεταξύ τῶν ἐπαγγελματιῶν μελῶν του.
Θ. Ἀνάπτυξη τοῦ συνδικαλιστικοῦ πνεύματος, τῆς συνεργασίας καί ἐν γένει τῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν μελῶν του
Ι. Προώθηση τῆς ἔρευνας στούς τομεῖς τῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ Σωματείου.
Κ. Προσδιορισμός τῶν κριτηρών καί τοῦ κώδικα δεοντολογίας γιά τήν ἐφαρμογή τῆς Ψυχοθεραπείας Οἰκογένειας καί Ζεύγους πρός ὅφελος τῶν πελατῶν τῶν μελῶν του.