Δικαιώματα Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας

Τὸ σύνολο τοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖο εἶναι προσπελάσιμο σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν παρούσα ἱστοσελίδα ἀποτελεῖ ἀντικείμενο πνευματικῆς ἰδιοκτησίας καὶ, ὡς ἐκ τούτου ὑπόκειται στὶς Ἑλληνικὲς καὶ Διεθνεῖς διατάξεις περὶ Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας καθὼς καὶ στοὺς δεοντολογικούς καὶ ἐθιμικοὺς κανόνες. Ὅλες οἱ πληροφορίες ποὺ περιέχονται στὴν ἱστοσελίδα μας, διατίθενται στοὺς χρῆστες γιὰ αὐστηρὰ προσωπικὴ χρήση καὶ μόνον γιὰ πληροφοριακοὺς καὶ σὲ καμμία περίπτωση γιὰ ἐμπορικοὺς σκοπούς.

Ἡ ἀναπαραγωγή γιὰ προσωπικὴ χρήση ἤ γιὰ περεταίρω μὴ ἐμπορική διάδοση σὲ ἄλλους (γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς σκοπούς, ἔρευνα, ἰδιωτική μελέτη ἤ ἐσωτερικὴ κυκλοφορία ἐντός ἑνός ὀργανισμοῦ) ἐπιτρέπεται ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι γίνεται δεόντως μνεία τῶν δικαιωμάτων πνευματικῆς ἰδιοκτησίας τῆς πηγῆς προέλευσής τους.

Tὰ δικαιώματα πνευματικῆς ἰδιοκτησίας, διάθεσης καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ὑλικοῦ παραμένουν στοὺς συγγραφεῖς καὶ ἐκδότες, ὅπως κατὰ περίπτωση ἰσχύει, καὶ θὰ πρέπει νὰ ζητεῖται ἡ ἔγγραφη ἔγκρισή τους.

Τὰ γραφικὰ καὶ οἱ εἰκόνες ποὺ ἐμφανίζονται στὴν ἱστοσελίδα μας προστατεύονται ἀπὸ πνευματικὰ καὶ συγγραφικὰ δικαιώματα (copyright) καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ τους μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, χωρίς τὴν ἔγγραφη συναίνεση τοῦ ἀντίστοιχου ὑπευθύνου.

Ὅ,τι ἄλλο περιλαμβάνεται στὶς ἠλεκτρονικές σελίδες μας καὶ ἀποτελεῖ κατοχυρωμένα σήματα καὶ προϊόντα πνευματικῆς ἰδιοκτησίας τρίτων ἀνάγεται στὴ δικὴ τους σφαίρα εὐθύνης.

“Δεσμοί” (links)

Ἡ ἱστοσελίδα μας δὲν εὐθύνεται γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὶς ὑπηρεσίες ἄλλων ἱστοσελίδων, στὶς ὁποῖες παραπέμπει μέσω «δεσμῶν», hyperlinks, οὔτε ἐγγυᾶται τὴ διαθεσιμότητά τους. Ἡ παραπομπὴ σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες γίνεται πρὸς διευκόλυνση τῶν χρηστῶν μας καὶ σὲ καμμία περίπτωση δὲν δημιουργεῖ οἱασδήποτε μορφῆς δέσμευση γιὰ ὁποιονδήποτε.